Doel en functie Dorpsbelangen

De Vereniging dorpsbelangen Harkstede is opgericht met als doel de leefbaarheid van het dorp Harkstede te verbeteren in de breedste zin van het woord. Hieronder verstaan wij het wonen, recreëren, werken en naar school gaan.

Daarnaast heeft de vereniging sinds 2014, als gevolg van veranderend gemeentelijk beleid, het beheer en onderhoud over een aantal speelvoorzieningen in het dorp. Met de komst van Meerstad dragen we ook bij om bewoners te informeren over de ontwikkelingen en te betrekken in de burgerparticipatieprojecten die de gemeenten Groningen en Midden-Groningen inzetten. O.a. met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie.

Vanuit de gedachtegang dat onze samenleving meer en meer individualiseert, hecht het Bestuur veel waarde aan het behartigen van de maatschappelijke en culturele belangen van de bewoner. We willen graag mensen bij elkaar brengen door het organiseren en realiseren van activiteiten en evenementen. Deze activiteiten en evenementen zijn belangrijk voor een dorp. Door het organiseren, bijwonen en instandhouden hiervan behoudt ons dorp Harkstede zijn unieke karakter. De inzet van vrijwilligers is daarbij een onmisbare factor, omdat het bestuur (overigens ook een club vrijwilligers) niet bij machte is om alle activiteiten en evenementen zelf te realiseren.

Daarom betrekken we de inwoners van ons dorp bij het organiseren en realiseren van evenementen. We willen een platform zijn om initiatieven van de inwoners te ondersteunen vanuit een organisatorisch en financieel perspectief, want samen kunnen we mooie initiatieven bewerkstelligen. We hebben een klein en krachtig bestuur met daaronder commissies met een coördinator en budget, waarbij we met per activiteit met een gestandaardiseerd draaiboek werken. Zo kunnen we gedegen en snel samen activiteiten opzetten.

Op onze website zult u dan ook alle activiteiten en evenementen kunnen vinden die in en om Harkstede plaatsvinden.